Poddebice, dnia 05.08.2019


Ogloszenie o otwartym naborze Partnera


Geotermia Poddebice Sp. z o.o. jako Partner Wiodacy projektu

na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnosci finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 poz. 1146 z pózn. zm.) oglasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu oraz zachowania jego trwalosci w ramach ogloszonego przez Centrum Obslugi Przedsiebiorcy konkursu dla Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Dzialanie I.2: Inwestycje przedsiebiorstw w badania i innowacje, Poddzialanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiebiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020.
I. Cel partnerstwa

Szczególowe opracowanie koncepcji projektu wraz ze zlozeniem aplikacji (w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, który bedzie skladany w partnerstwie z Geotermia Poddebice Sp. z o.o. jako Partnerem Wiodacym w konkursie ogloszonym przez Centrum Obslugi Przedsiebiorcy dla Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Dzialanie I.2: Inwestycje przedsiebiorstw w badania i innowacje, Poddzialanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiebiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020) oraz wspólna realizacja projektu i zachowanie jego trwalosci. Planowany do zrealizowania projekt zaklada stworzenie centrum badawczego, w którym prowadzone beda prace B+R dotyczace wplywu poddebickiej wody termalnej na skóre czlowieka.


II. Zakres tematyczny wspólpracy w ramach partnerstwa

Szczególowe opracowanie koncepcji projektu wraz ze zlozeniem aplikacji (w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, który bedzie skladany w partnerstwie z Geotermia Poddebice Sp. z o.o. jako Partnerem Wiodacym w konkursie ogloszonym przez Centrum Obslugi Przedsiebiorcy w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Dzialanie I.2: Inwestycje przedsiebiorstw w badania i innowacje, Poddzialanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiebiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020) oraz wspólna realizacja projektu i zachowanie jego trwalosci.

W ramach partnerstwa przewiduje sie wspólne przygotowanie i realizacje projektu, który skladac sie bedzie z dzialan obejmujacych w szczególnosci:

a) Rozwój infrastruktury badawczej, a nastepnie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych
dotyczacych wplywu poddebickiej wody termalnej na skóre czlowieka,

b) Finansowanie wkladu wlasnego w projekcie,

c) Opracowanie szczególowej koncepcji realizacji projektu,

d) Opracowanie wszelkich innych analiz, ekspertyz, opinii, planów, wniosków i innych dokumentów zwiazanych z przygotowaniem i realizacja projektu oraz prac badawczo-rozwojowych dotyczacych wplywu poddebickiej wody termalnej na skóre czlowieka,

e) Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego,

f) Zarzadzanie projektem w czesci dotyczacej Partnera,

g) Zrealizowanie innych czynnosci zwiazanych z pozyskaniem dofinansowania projektu ze zródel bezzwrotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2014 - 2020, a takze zapewnieniem ewentualnego finansowania ze srodków zwrotnych lub innych zródel, oraz prawidlowym rozliczeniem w czesci dotyczacej Partnera,

h) Wspólnie z Partnerem Wiodacym zapewnienie zdolnosci organizacyjnej, w szczególnosci
w zakresie potencjalu kadrowego i technicznego oraz finansowego niezbednego do realizacji projektu oraz utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwalosci (5 lat) i przeprowadzenia zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych dotyczacych wplywu poddebickiej wody termalnej na skóre czlowieka,

i) Inne zadania sluzace prawidlowej realizacji projektu.


III. Liczba partnerów

W ramach naboru na Partnera, Geotermia Poddebice Sp. z o.o., zamierza dokonac wyboru jednego Partnera sposród zglaszajacych sie podmiotów.


IV. Wymagania i oczekiwania w stosunku do Partnera

1. O udzial w naborze Partnera moga ubiegac sie podmioty niebedace jednostkami sektora finansów publicznych – przedsiebiorstwa.

2. Dzialalnosc potencjalnego Partnera musi byc zgodna z celami partnerstwa.

3. Podmiot zadeklaruje wniesienie wkladu w realizacje zadan i celu partnerstwa w postaci wiedzy
i doswiadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych, finansowych, którymi dysponuje, w celu realizacji zadan/dzialan w projekcie.

4. Podmiot musi posiadac doswiadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów wspólfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej lub innych srodków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner .

5.Podmiot przedlozy zakres merytoryczny wspólpracy, który zamierza zrealizowac w partnerstwie z Geotermia.


V. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferte wraz z zalacznikami nalezy sporzadzic w jezyku polskim, w formie pisemnej.

2. Oferta powinna zawierac wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami wobec Partnera i zakresu oferty okreslonymi w niniejszym ogloszeniu o naborze.

3. Oferta musi zawierac wypelniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oswiadczeniami – wzór stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego ogloszenia o naborze Partnera.

4. Oferta oraz wszystkie oswiadczenia skladane w ramach naboru powinny byc podpisane przez osobe/osoby upowazniona/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pelnomocnictwa (oryginal pelnomocnictwa nalezy dolaczyc do oferty).

5. Oferta powinna byc podpisana w sposób umozliwiajacy identyfikacje osoby skladajacej podpis
(np. czytelny podpis skladajacy sie z pelnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczecia imienna).

6. Jeden podmiot moze zlozyc tylko jedna oferte.

7. Nie dopuszcza sie do udzialu w postepowaniu podmiotów wspólnie skladajacych oferte
tzw. „konsorcjów”.


VI. Termin i miejsce skladania ofert

1. Oferte wraz z zalacznikami nalezy zlozyc (osobiscie lub korespondencyjnie) w zamknietej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Nabór Partnera do projektu B+R” na adres Oglaszajacego nabór: Geotermia Poddebice Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddebice.

2. Oferte nalezy zlozyc w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogloszenia o naborze w godzinach pracy Oglaszajacego nabór tj. pon.-pt. w godz. 7-15, nie pózniej niz do dnia 26 sierpnia 2019 roku do godz. 14. Decyduje data doreczenia oferty Oglaszajacemu nabór. Oferty, które wplyna po terminie nie beda rozpatrywane.


VII. Termin i miejsce otwarcia ofert

1. Po uplywie terminu skladania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a nastepnie przeprowadzi czynnosci badania i oceny zlozonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. Oglaszajacy nabór zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe wyjasnienia/ uszczególowienie przeslanych ofert w trybie roboczym (droga elektroniczna). Oferent zobowiazany jest niezwlocznie udzielic wyjasnien z zachowaniem formy pisemnej (droga elektroniczna).

3. Sposród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spelni wszystkie wymogi i uzyska najwyzsza liczbe punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez czlonków Komisji Konkursowej.

4. Wybranemu Partnerowi Oglaszajacy nabór zaproponuje zawarcie Umowy Partnerskiej, która
w sposób szczególowy okresli zadania Partnera Wiodacego i Partnera oraz inne kluczowe kwestie zwiazane z realizacja projektu.

5. W sytuacji, gdy wybrany Partner nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy na warunkach okreslonych przez Oglaszajacego nabór w propozycji Umowy Partnerskiej, Oglaszajacy nabór zastrzega sobie prawo do wyboru Partnera sposród pozostalych podmiotów, które zlozyly oferty w niniejszym naborze i uzyskaly kolejne lokaty na liscie rankingowej.

6. Oferenci, którzy zloza oferty niezwlocznie zostana powiadomieni o wynikach naboru za posrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru Partnera zostanie takze opublikowana na stronie internetowej Oglaszajacego nabór.


VIII. Kryteria wyboru Partnera

A. Kryteria dostepu

Do naboru i oceny ofert zostana zakwalifikowani wylacznie Oferenci, którzy lacznie spelniaja nastepujace wymagania:

1. O udzial w naborze Partnera moga ubiegac sie podmioty niebedace jednostkami sektora finansów publicznych – przedsiebiorstwa.

2. Oferent nie podlega wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie i wobec niego nie orzeczono zakazu dostepu do srodków funduszy europejskich na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

Ponadto, Oferent nie moze byc:

podmiotem, na których ciazy obowiazek zwrotu pomocy wynikajacy z decyzji Komisji Europejskiej uznajacej pomoc przyznana przez to samo panstwo czlonkowskie za niezgodna z prawem i z rynkiem wewnetrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

podmiotem, który dokonal przeniesienia, w rozumieniu art. 2 pkt 61a) rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, do zakladu, w którym ma zostac dokonana inwestycja poczatkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciagu dwóch lat poprzedzajacych zlozenie wniosku o pomoc, oraz który nie zobowiaze sie, ze nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakonczenia inwestycji poczatkowej, której dotyczy wniosek o pomoc.

3. Oferent nie zalega z oplaceniem skladek wobec Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz nie zalega z oplaceniem podatków i oplat wobec Urzedu Skarbowego.

4. Oferent nie jest powiazany z Oglaszajacym nabór w rozumieniu zalacznika nr I do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spólek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505
z pózn. zm.).

B. Kryteria merytoryczne

Punkty za kryteria sumuja sie, a potencjalny Partner moze uzyskac maksymalnie 100 punktów.

1. Zgodnosci dzialania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

Ocena kryterium odbedzie sie na podstawie informacji przedstawionych w ofercie (w opisie dotychczasowej dzialalnosci potencjalnego Partnera):

a) dzialalnosc potencjalnego Partnera jest niezgodna z celami partnerstwa – 0 pkt,

b) dzialalnosc potencjalnego Partnera jest zgodna z celami partnerstwa – 30 pkt;

2. Potencjalny Partner uczestniczyl w pozyskiwaniu i realizacji projektów wspólfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej lub innych srodków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.

Ocena kryterium odbedzie sie na podstawie informacji przedstawionych w ofercie:

a) do 2 projektów – 0 pkt,

b) od 3 do 5 projektów – 10 pkt,

c) od 6 do 10 projektów – 15 pkt,

d) 11 i wiecej projektów – 20 pkt;

3. Zadeklarowanie wniesienia odpowiedniego wkladu niepienieznego potencjalnego Partnera na realizacje zadan i celu partnerstwa w postaci zasobów ludzkich oraz zasobów organizacyjnych
i technicznych.
Ocena kryterium odbedzie sie na podstawie informacji przedstawionych w ofercie:

a) Kadra potencjalnego Partnera zaangazowana do realizacji projektu (doswiadczenie merytoryczne, posiadane kwalifikacje) - max 10 pkt,

b) Informacje o potencjale organizacyjnym i technicznym - max 10 pkt;

4. Zadeklarowanie wniesienia odpowiedniego finansowego wkladu wlasnego potencjalnego Partnera na realizacje zadan i celu partnerstwa:

a) finansowy wklad wlasny potencjalnego Partnera mniejszy lub równy 300 000,00 PLN netto – 0 pkt,

b) finansowy wklad wlasny potencjalnego Partnera powyzej 300 000,00 PLN i mniejszy niz 500 000,00 PLN netto – 15 pkt,

c) finansowy wklad wlasny potencjalnego Partnera równy lub powyzej 500 000,00 PLN netto – 30 pkt


IX. Pozostale informacje

Oglaszajacy nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji Projektu, rozstrzygniecia niniejszego konkursu bez wyboru zadnego z Partnerów oraz zmiany ogloszenia
o naborze lub uniewaznienia naboru w kazdej chwili bez podania przyczyny.


X. Osoby uprawnione do kontaktowania sie z Oferentami

Do bezposredniego kontaktowania sie z potencjalnymi Partnerami w sprawach zwiazanych
z prowadzonym naborem Geotermia
Poddebice Sp. z o.o. upowaznia nastepujace osoby:

  1. Anna Karska – Prezes Zarzadu

nr telefonu: 508099526

e-mail: geotermiapoddebice@wp.pl

  1. Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarzadu

nr telefonu 516333038

e-mail: geotermiapoddebice@wp.pl

Wiceprezes Zarzadu

(-) Andrzej Peraj

Prezes Zarzadu

(-) Anna Karska


FORMULARZ OFERTY na nabór Partnera do wspólnego z Geotermia Poddebice Sp. z o.o. (Partner Wiodacy)


Logotyp Norway grants

Energia geotermalna ma potencjal dla ekologicznego cieplownictwa w Polsce-Projekt EOG
Energia geotermalna ma potencjal dla ekologicznego cieplownictwa w Polsce -Projekt EOG
Energia geotermalna ma duzy potencjal dla ekologicznego cieplownictwa w Polsce. Dla optymalnego rozwoju tego waznego sektora niezbedna jest wspólpraca i korzystanie z doswiadczen swiatowych liderów w tym zakresie. Tym celom sluzy trwajacy od lipca b.r. miedzynarodowy projekt pt. "Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego cieplownictwa, poprawy warunków zycia i zrównowazonego rozwoju - wstepne studia dla wybranych obszarów w Polsce". Jest on realizowany ze srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 przez zespoly wiodacych specjalistów polskich z zakresu geotermii - z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wroclawskiej i zagranicznych - z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a takze z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W Projekcie uczestnicza tez przedstawiciele Ladka Zdroju, Konstantynowa Lódzkiego, Poddebic, Sochaczewa - miast, dla których opracowane beda ww. studia mozliwosci wykorzystania geotermii w lokalnym cieplownictwie, a takze propozycje projektów pilotowych. Wsród wspólpracujacych podmiotów sa m.in. Uzdrowisko Ladek-Dlugopole SA, Geotermia Poddebice Sp. z o.o., a takze eksperci.
Projekt zostal zainicjowany przez Ministerstwo Srodowiska, a szczególnie przez Pelnomocnika Rzadu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Glównego Geologa Kraju - Pana prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jedryska. Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwoju geo-cieplownictwa w Polsce, wzmacniajac podejmowane przez rzad RP inicjatywy w tym zakresie. Operatorami Programu PL04, w ramach którego Projekt jest realizowany, sa Ministerstwo Srodowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wymienione dwa kraje Darczynców EOG przoduja na swiecie w zagospodarowaniu ciepla Ziemi: Islandia dzieki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzieki pompom ciepla. W Polsce natomiast cieplownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjalu w wielu rejonach) jest nadal na wstepnym etapie rozwoju, stad tez wspólpraca ze specjalistami z podanych krajów jest dla nas bardzo wazna.
W ramach Projektu zaplanowano wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii, konferencje, dzialania promocyjne, a takze m.in. opracowanie wszechstronnego Raportu dotyczacego m.in. wymienionych studiów mozliwosci, jak równiez propozycji rozwiazan, których wprowadzenie powinno sprzyjac trwalemu rozwojowi cieplownictwa geotermalnego zarówno w wybranych miejscowosciach, jak i w calej Polsce.
Trzeba podkreslic, ze jest to drugi projekt dotyczacy cieplownictwa geotermalnego w Polsce (bazujacego na glebszych otworach) dofinansowany przez Mechanizm EOG. Byl on poprzedzony mniejszym projektem zakonczonym w czerwcu tego roku, który skupial sie na wybranych zagadnieniach dla Poddebic. Komplementarnie realizowany jest Projekt EOG "Geotermal4PL" skupiajacy sie cieplownictwie opartym na tzw. "plytkiej geotermii".
Projekt otwiera droge dla dlugo oczekiwanej wspólpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzacych latach, bedac wyjatkowa szansa wspólnych projektów i poczynienia istotnego postepu w geotermii w Polsce.
Osoba do kontaktu: Beata Kepinska
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN
Telefon:++48 18 20 73 218
E-mail: www.eeagrants.agh.edu.pl
www.min-pan.krakow.pl

Logotypy
OPISY I INFORMACJE (wybrane) dot. wniosku aplikacyjnego "Potencjal dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce -miasto Poddebice" w ramach srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego ObszaruGospodarczego 2009-2014 (EEA Financial Mechanism 2009-2014).

3.2. Opis Projektu w ramach Funduszu

Celem projektu jest transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w budynkach odnawialnego zródla energii (OZE) poprzez geotermalne sieci cieplownicze (co.) na Islandii (kraju darczyncy) do Polski (kraju beneficjenta). Islandia jest liderem tego sektora w Europie, jak i zrównowazonej energetyki, podczas gdy w Polsce takie zastosowania sa na bardzo wstepnym etapie. Projekt przyczyni sie do budowania potencjalu, wzrostu kompetencji, wiedzy samorzadów i in. interesariuszy o mozliwosciach i korzysciach stosowania geotermii jako OZE w Polsce; oszczednosci i wzrostu bezpieczenstwa energetycznego; skutecznej realizacji niskoemisyjnej gospodarki; budowania wspólpracy bilateralnej; stymulowania rozwoju cieplownictwa geotermalnego w Polsce. Nawiazana bedzie wspólpraca dla mozliwosci realizacji inwestycji dot. geotermalnych sieci co. w Polsce z zastosowaniem nowoczesnych rozwiazan i technologii stosowanych na Islandii. Partner z Islandii pozyska wiedze i doswiadczenia odnosnie cieplownictwa geotermalnego bazujacego na parametrach i zlozach typowych dla Polski i innych krajów Europy, co wzmocni jego pozycje w ewent. projektach w tych panstwach.

Planowane dzialania:

I. Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli strony islandzkiej dla oceny potencjalu geotermalnego
cieplownictwa sieciowego w Polsce i miescie Poddebice

Wizyta dla poznania i oceny potencjalu dla geotermalnego cieplownictwa co. w Polsce, szczególnie w wybranym miescie - Poddebicach o duzych szansach wzrostu stosowania OZE w budynkach dzieki geotermalnemu co. w bliskim czasie; zebranie informacji do opracowania wstepnego studium mozliwosci wykorzystania geotermii w sieciach co. w Polsce, szczególnie w miescie Poddebice.

II. Wizyta studyjna w Islandii przedstawicieli strony polskiej. Wizyta w obiektach - przykladach
dobrych praktyk cieplownictwa geotermalnego (Reykjavik, in.), nawiazanie kontaktów dla bilateralnej
wspólpracy i projektów.

III. Opracowanie Raportu z wizyt studyjnych

Raport bedzie opracowany na podstawie informacji z wizyt studyjnych, rozwiazan i wniosków, jakie powstana w ramach projektu. Bedzie zawierac:

  • Wstepne studium mozliwosci wykorzystania zasobów energii geotermalnej w cieplownictwie sieciowym w Polsce,

  • Wstepne studium mozliwosci rozwoju wykorzystania zasobów energii geotermalnej w cieplownictwie sieciowym w wybranym miescie - Poddebice.

Obejmie tez m.in. niektóre wytyczne dla geotermalnego cieplownictwa co., w Polsce, mozliwosci projektów bilateralnych miedzy Polska i Islandia. Bedzie pomocny w dzialaniach na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

IV. Konferencja podsumowujaca wizyty studyjne i wyniki projektu

Konferencja w Polsce z udzialem przedstawicieli strony polskiej i islandzkiej, Poddebic oraz in. uczestników. Beda przedstawione wyniki wizyt studyjnych i poswiecony im Raport, w tym mozliwosci rozwoju geotermalnego cieplownictwa sieciowego w Polsce i szczególnie w miescie Poddebice i korzysci z tym zwiazane.3.3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w ramach Funduszu

Projekt wpisuje sie w kryteria Funduszu, w tym PL04. Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych zródel energii, Rezultat 3. Zwiekszenie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach. Fundusz daje wnioskodawcy z Polski bardzo cenna szanse na wspólprace z partnerem z Islandii - europejskim liderem w geotermii. W Polsce jest bowiem pilna potrzeba transferu wiedzy, technologii i dobrych praktyk z wiodacych krajów - a takim jest Islandia - aby pobudzic i przyspieszyc stosowanie w budynkach geotermii jako OZE poprzez cieplownictwo co. na wysokim poziomie profesjonalnym. Polska ma odpowiedni potencjal zasobowy do takiego stosowania w skali znacznie wiekszej niz dotychczas. Obecnie jest jednak tylko 6 cieplowni geotermalnych. Powinno ich byc wiecej, takze dlatego, ze w kraju jest ok. 500 systemów co., a do ich czesci mozna wprowadzic geotermie. Sluzyloby to m.in. oszczedzaniu energii i niskoemisyjnej gospodarce w budynkach, osiaganiu celów krajowych i miedzynarodowych co do wzrostu udzialu OZE, itp. Bariera szerszego rozwoju w tym zakresie jest jednak m.in. brak wiedzy i swiadomosci wielu grup interesariuszy, ograniczony dostep do dobrych praktyk, nowoczesnej wiedzy i technologii. Projekt przyczyni sie do poprawy tego stanu. Partner z Islandii zwiekszy natomiast kompetencje w zakresie cieplownictwa geotermalnego w warunkach typowych dla Polski i in. krajów, co przyczyni sie do wzrostu jego mozliwosci i konkurencyjnosci udzialu w projektach europejskich.

Barbórka 2016

 

W piatek 2 grudnia b.r. juz po raz kolejny w Poddebicach obchodzone bylo swieto górników nazywane powszechnie „Barbórka”. Uroczystosci, zorganizowane przez Geotermie Poddebice – Zaklad Górniczy wydobywajacy kopaline w postaci wody termalnej, odbyly sie w zrewitalizowanym póznorenesansowym palacu Grudzinskich w Poddebicach.

Na zaproszenie Zarzadu Geotermii Poddebice przybyli m.in.: Wieslaw Lukomski – Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi, Jakub Gajewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszalkowskiego Województwa Lódzkiego, Piotr Seczkowski – Burmistrz Poddebic, Pawel Gogulski – Przewodniczacy Rady Miejskiej w Poddebicach, Ryszard Rytter – Starosta Poddebicki oraz kierownictwo miejskich instytucji i odbiorców ciepla.

Po powitaniu gosci, Anna Karska – Prezes Zarzadu przedstawila prezentacje, w której pokazane zostaly historyczne fotografie z wykonywania odwiertu Poddebice GT-2 i eksploatacji, oraz sposoby wykorzystania energii i wody geotermalnej w Poddebicach. Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarzadu przyblizyl w odrebnej prezentacji strukture zaopatrzenia miasta w geotermalne cieplo oraz plany inwestycyjne spólki.

Kolejnym punktem spotkania bylo nadanie przez Prezesa Zarzadu trzem pracownikom Zakladu Górniczego Poddebice stopni górniczych: technika górniczego I stopnia otrzymal Andrzej Peraj,  technika górniczego III stopnia otrzymali: Krzysztof Witula oraz Jacek Lazarek.

Nastepnie wszyscy goscie mieli mozliwosc zwiedzic zrewitalizowany obiekt, w którym miesci sie Poddebicki Dom Kultury oraz Dom Pracy Twórczej (równiez ogrzewany geotermia). 

Ostatnim punktem uroczystosci byl barbórkowy obiad w podziemiach poddebickiego palacu, w trakcie którego Wieslaw Debek - kierownik ruchu górniczego oraz Bogdan Owczarek – geolog górniczy, przedstawili elementy munduru górniczego oraz postac sw. Barbary. Spotkanie odbylo sie w pieknych wnetrzach i w milej przyjaznej atmosferze.


mouseover